abstractModule Online Bildiri Toplama ve Değerlendirme Sistemi Kullanım Koşulları

abstractModule'a ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Güvenliğiniz amacı ile giriş kayıtlarınız ve hareketleriniz kaydedilmektedir.

Kullanıcının gönderdiği içerikten Minduce Bilgi İşlem Teknolojileri, Danaışmanlık Hizmetleri ve Dış Tic. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Minduce) sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte sistemi suiistimal etme amaçlı, bilimsel içerikle ilgisi olmayan, kötü amaçlı kullanımların veya yanlış kullanıcı bilgileri beyan edildiğinin tespitinde Minduce kayıtlarının muteber tutularak talep ve her türlü dava açma hakkı saklı tutulmuştur.

Sisteme giriş hesap bilgilerinizin başka kurum, kuruluş veya gerçek kişiler tarafından kullanıldığının tespitinde, Minduce'ın kayıtları muteber tutularak talep ve dava açma hakkı saklı tutulmuştur.

Veriler SoftLayer Technologies, Inc.’e ait Frankfurt veri merkezinde saklanmaktadır. Bu sistemi kullanmakla yurtdışına veri aktarılmasını açık rıza ile kabul etmiş sayılacaksınız.

Bu sistemi kullanarak bu koşulları tamamen kabul etmiş sayılırsınız.

Minduce Bilgi İşlem Teknolojileri, Danışmanlık Hizmetleri ve Dış Tic. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
www.minduce.comKişisel Verilerin Korunması Kapsamında Gizlilik Politikamız ve Aydınlatma Metni

İşbu “Bilgilendirme Metni”, Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Danışmanlık Hiz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (ŞİRKET) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.


1- KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ:
ŞİRKET bu site ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. ŞİRKET açık adresi Sahrayıcedid Mah. Halk Sk. 29 Golden Plaza C Blok Kat 1 Kadıköy, İstanbul ve Vergi Dairesi: ERENKÖY - Vergi No: 609 087 2206 ‘dır. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.
ŞİRKET internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya ŞİRKET ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve ekindeki gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.
ŞİRKET, olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla;

Kişisel verilerinizin (isim- soyisim, adres, meslek, eğitim, doğum tarihi ve yeri, eletronik posta, telefon numarası, sosyal medya platformlarında kullanıcının o platformlar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği veriler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama verileri, uygulamayı açtığı lokasyon verileri) tarafımızla paylaşması halinde açık rızanıza istinaden, Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

Şirket toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5’inci maddesi ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve özellikle 5’inci maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Açık rıza” ile, 2’inci fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” , b bendi uyarınca “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, c bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, d fıkrası uyarınca “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi”, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

Şirket ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla; şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, şirket faaliyetlerinin işin gereklerine ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sigorta İşlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, vergi İşlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, lojistik ve depolama faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, üretim, tedarik ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi.

Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla topluyoruz?
* Doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler.
* Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: ŞİRKET’ in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlardan, MICE firmalarından, etkinlik ajanslarından yahut resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler..
* Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olmak kaydıyla ŞİRKET ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, www.abstractagent.com ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Detaylar Çerez Politikası başlığı altında verilmiştir.


2- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLİNECEĞİ KİŞİLER İLE AKTARIM AMACI:
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; işbirliği ilişkisi içinde bulunduğumuz ve anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımız veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecek ve aktarabilecektir.

Satın alma gerektiren hallerde, paketlerinizin size ulaştırılabilmesi ile ayrıca talebiniz halinde özel bir hizmet olarak tahsilâtlı kargo hizmetinin sağlanması için aktardığınız bir kısım kişisel bilgileriniz, isim, telefon numarası ve adres bilgileri ulusal ve uluslararası Kargo firmaları ile paylaşılmaktadır.

Ödeme gerektiren hallerde ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde şirket veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin şirket arayüzü üzerinden banka, bu bankalarla anlaşmalı aracı kurum ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Tarafımızda saklanan kredi kartı numarası maskelenmiş şekildedir.

Mesafeli satış işlemlerinde ödemelerinizin gerçekleştirilebilmesi için ulusal ve uluslararası banka, finans ve ödeme kuruluşları ile kişisel bilgileriniz paylaşılmaktadır.

Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin yukarıda detayları verilen şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin ve haklarının temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili departmanlarımızca yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Şirket topladığı bilgileri, yasal zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara sizin bilginiz haricinde açıklanabilecektir.

Çerez Politikası
Çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek için "çerez" (cookie) ve diğer takip teknolojilerini kullanmaktayız. Çerezler, tercihlerinizi kaydetmek için bilgisayarınızdaki tarayıcıda tutulan metin dosyalarıdır. Minduce, Hizmet ve İnternet kullanımını anlamak ve Minduce İnternet servislerindeki ürün, içerik veya hizmetleri iyileştirmek veya size özel hale getirmek için çerezler ve diğer takip teknolojilerini kullanır.
Örneğin satın alma hizmetlerindeki deneyiminizi size uyarlamak (örneğin bir hizmete döndüğünüzde sizi tanımak veya yaptığınız seçimleri hatırlamak için), şifre ile korunan alanlarda şifrenizi kaydetmek ve alışveriş sepetlerini kullanabilmenizi sağlamak için çerez kullanabiliriz.

Minduce çerezleri 4 farklı kategoriye ayırmaktadır:

Kesinlikle Gerekli Çerezler
a. Bu çerezleri size Minduce İnternet sayfalarında minimum seviyede hizmet vermek için kullanıyoruz.
b. Bu çerezleri Minduce İnternet sayfalarındaki güvenliği artırmak için kullanıyoruz
c. Bu çerezler zorunludur ve Minduce İnternet sayfalarından kaldırılamaz
d. Genellikle, tarayıcınızdan istediğiniz zaman çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz

Performans Çerezleri
a. Minduce mantıksal analiz, açılan anket pencereleri, genel performans ve bulunabilirlik takibi ile çevrimiçi olarak sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek için performans çerezlerini kullanır
b. Bu çerezler isteğe bağlıdır ve bu sayfanın üstündeki çerez ayarları iletişim kutusundan kaldırılabilir

İşlevsel Çerezler
a. Minduce İnternet sayfalarımızı tekrar ziyaret ettiğinizde oturum açma kimlik bilgilerinizi hatırlamak için işlevsel çerezler kullanır
b. Bu çerezleri ayrıca yaptığınız bazı seçimleri hatırlayarak (örneğin bir sayfa dili ya da ekran tercihleri) kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için de kullanıyoruz
c. Bu çerezler isteğe bağlıdır ve bu sayfanın üstündeki çerez ayarları iletişim kutusundan kaldırılabilir

Hedefleme/Takip Çerezleri
a. Minduce İnternet sayfalarında en gelişmiş deneyimi sağlamak için hazırlanan bu çerezler, Minduce İnternet sayfalarında hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi kaydetmek için kullanılır. Bu çerezler üçüncü şahıs ve kişiler ile paylaşılmazlar ve reklam tercihlerinizi tutma gibi amaçlarla kullanılmazlar.
b. Bu çerezler isteğe bağlıdır ve çerez alanından veya bu sayfanın üstündeki iletişim kutusundan açık bir şekilde kabul edilmelidir

Minduce İnternet sayfalarını kayıtlı bir kullanıcı olarak veya başka şekilde ziyaret ederek, etkinliklerinizi ve hizmet ve işlevleri kullanma şeklinizi yukarıda bahsedilen teknolojiler ve gelecekte geliştirilebilecek benzer teknolojiler ile takip ettiğimizi biliyor ve bize bunun için izin vermiş oluyorsunuz.

Üçüncü şahıslar Minduce İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde kendi takip teknolojilerini kurabilir ve bunlara erişebilirler ve Minduce İnternet sayfalarını kullandığınızda zaman içinde ve farklı İnternet sayfası veya uygulamalar arasında siz ve çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgilere erişebilirler. Bu tip takip teknolojilerini nasıl kullanacaklarını kontrol edemeyiz ve kendi gizlilik kuralları bulunmaktadır.

Çerezleri Devre Dışı Bırakma

Çoğu İnternet tarayıcısı, çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Tarayıcınızı bazı çerezleri kabul etmeden önce sizi uyaracak veya bazı çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak İnternet tarayıcınızda çerez kullanımını devre dışı bırakırsanız Minduce İnternet sayfalarındaki bazı özellikleri kullanmanız zorlaşabilir veya bu özellikler doğru çalışmayabilir.

3- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ:
Şirket, elde ettiği kişisel verileri, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, üyelerine/kullanıcılarına sunduğu hizmetin optimizasyonu ile işbu KVKK Aydınlatma Metninde, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülükler ve hukuki ilişki çerçevesinde gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Şirket taraflar arasında herhangi nedenden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklar. 6698 sayılı Kanun md. 7 fıkra 1.’e göre işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

4- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI:
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca ilgililer, şirkete başvurarak kendileriyle ilgili;

* Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili hakların kullanılması için usul ve yöntemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır.

Şirket yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep edilmesi mümkündür.

Çalışma Saatleri

Haftaiçi: 09.00-18.00 arası

Soru ve talepleriniz için bize aşağıdaki irtibat bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

Adres: Bayar Caddesi Gülbahar Sokak No:15/22 B Blok, 34742 Kozyatağı / Kadıköy - İstanbul

e-posta: [email protected]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ

Şirket ile irtibata geçerek veya hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan "Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni" ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel verilerinizin KVKK kapsamında şirket tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız. Açık rızanızı sair diğer yollarla da verebilirsiniz.